Velká Dobrá, okr. Kladno, Středočeský kraj

Pravěké mohylové pohřebiště

(1600–1000 př. Kr.)

Mohyla č. 23 s pomníkem archeologického výzkumu.

Mohyla č. 23 s pomníkem archeologického výzkumu.

Foto Z. Kačerová 2013.

Mohylové pohřebiště nedaleko Velké Dobré je jedním z mála dobře zachovalých pravěkých mohylníků ve středních Čechách. Na pohřebišti lze dodnes identifikovat téměř 60 mohyl datovaných převážně do střední a mladší doby bronzové. V náspech mohyl byly nalezeny i ojedinělé hroby z mladších období – pozdní doby halštatské a raného středověku. Mohylové náspy skrývaly většinou kamenný věnec po obvodu a vnitřní kamenný kužel, pod nímž byly uloženy spálené či nespálené lidské ostatky. Jako milodary sloužily především bronzové zbraně a šperky, keramika či jantarové korálky. Pohřebiště bylo prozkoumáno již na konci 19. století, a to J. L. Píčem z Národního muzea v Praze a J. Szombathym z Přírodovědeckého muzea ve Vídni. Výzkum připomíná památník vztyčený na mohyle č. 23 v r. 1953.

Literatura: Píč 1892; Beneš A. 1959; Michálek 1999b.

Navigační bod: N 50°06'58.30", E 14°04'17.10" (vstup od jihovýchodu); N 50°07'04.29", E 14°04'06.90" (u mohyly č. 23 s památníkem).

Vysvětlivky k mapám: A–F – mohyly zaměřené dodatečně J. Szombathym (nedostaly se již do plánu publikovaného J. L. Píčem v r. 1892); K – mohyly knovízské kultury mladší doby bronzové; M – mohyly mohylové kultury střední doby bronzové; M/K – mohyly střední či mladší doby bronzové; N – nezkoumané mohyly; ? – nejasně datované mohyly; 1–58 – mohyly. Mapové značky viz sekci Ke stažení.