Moravský Krumlov, okr. Znojmo, Jihomoravský kraj

Pravěký těžební areál Krumlovský les

(9000 až 600 př. Kr.)

Letecký snímek naleziště s vyznačením části revírů.

Letecký snímek naleziště s vyznačením části revírů.

Foto J. Vondra, 2008.

Pravěký areál Krumlovský les je jednou z největších oblastí těžby suroviny k výrobě štípaných kamenných nástrojů v Evropě. Areál byl objeven koncem 50. let 20. století a jeho archeologický výzkum probíhá dodnes. Na lokalitě se těžil rohovec, přičemž pozůstatky těžby spadají do střední doby kamenné až starší doby železné. Areál pokrývá plochu nejméně 30 ha, členěnou do devíti revírů. Nejintenzivnější těžba a zpracování suroviny probíhaly ve starší době bronzové. V následujícím období popelnicových polí se surovina netěžila, ale zpracovával se v areálu sesbíraný materiál, který byl ukládán do starších šachet spolu s nádobami s lidským popelem, což patrně souviselo s kultem předků. Těžba rohovce se opět obnovila ve starší době železné. Na lokalitě lze sledovat i povrchové tvary související s těžbou, které se dnes v terénu projevují jako mělké prohlubně obklopené haldami vytěžené suroviny, tzv. obvaly, pod nimiž se nacházejí často několik metrů hluboké šachty.

Literatura: Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002; Neruda – Nerudová 2009; Oliva 2010.

Navigační bod: N 49°02‘21.08“, E 16°24‘19.69“.

Vysvětlivky k mapám: A–I – ložiska jurských rohovců. Mapové značky viz sekci Ke stažení.