Moravičany, okr. Šumperk, Olomoucký kraj

Pravěké pohřebiště a středověké opevněné sídliště

(13.–5. století př. Kr., 8.–13. století)

Moravičany, odkryv lužických hrobů v trati Dílečky v roce 1954.

Moravičany, odkryv lužických hrobů v trati Dílečky v roce 1954.

Foto Archiv K. Faltýnka.

Areál zahrnuje největší žárové pohřebiště kultury lužických popelnicových polí (mladší doba bronzová) na Moravě. Archeologické výzkumy pohřebiště probíhaly po polovině 20. století a na ploše kolem 1800 m2 zachytily 1260 hrobů. V nejstarším období pohřebiště byly hroby kryty velkými mohylami s kamennými konstrukcemi a mezi nimi se našlo až 80 žárovišť. Nedaleko pohřebiště, v poloze Na Soutoku při přechodu řeky Moravy, leželo středověké opevněné sídliště s kostelem sv. Jiří. Na několika místech byly položeny sondy, které kromě materiálu z různých pravěkých období zachytily zbytky raně středověkého valu a příkopu, širokého až 10 m. U kostela pak bylo objeveno přes 30 kostrových hrobů z 11.–13. století. Z celého areálu pochází množství zajímavých archeologických nálezů (pravěké předměty z bronzu, železa, skla a jantaru, raně středověké esovité záušnice z hrobů a římská mince užitá v raném středověku jako tzv. obolus pro mrtvé).

Literatura: Lutovský 2001; Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002; Nekvasil 2005; Šlézar 2013b.

Navigační bod: N 49°45‘36.93“, E 16°57‘21.70“ (Dílečky).

Vysvětlivky k mapám: A – žárové pohřebiště kultury lužických popelnicových polí; B – polykulturní sídliště; C – velkomoravské pohřebiště; D – přechod řeky Moravy; E – úvozy; F – stavenické hradiště. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Moravičany