Třísov, okr. Český Krumlov, Jihočeský kraj

Pravěké hradiště – oppidum

(150–50 př. Kr.)

Pohled na oppidum Třísov.

Pohled na oppidum Třísov.

Foto A. Danielisová, 2014.

Hradiště z doby laténské (tzv. oppidum) Třísov představovalo první opěrný bod na vltavské obchodní stezce z Podunají a Bavorska. O zapojení zdejší elity do dálkového obchodu svědčí např. nálezy luxusního a importovaného zboží. Obyvatelé hradiště mohli také kontrolovat blízká ložiska železné rudy, zlata a grafitu, využívaného při výrobě keramiky. Na Třísově je rovněž doložena železářská, slévačská a sklářská výroba a ražba mincí. Specifikem tohoto oppida jsou dvě akropole a hradba doplněná o dekorativní pás kamenných desek, imitujících tzv. kyklopské zdivo. Zajímavé je, že oppidum bylo osídleno ještě v první polovině 1. století př. Kr., kdy byla ostatní oppida již opuštěna a „keltské“ osídlení z celých Čech mizelo.

Literatura: Břeň 1966; Drda – Rybová 1997, 1998; Waldhauser 2001.

Navigační bod: N 48°53'01.10", E 14°20'55.24" (vstup od jihozápadu).

Vysvětlivky k mapám: A – hlavní zdvojená klešťovitá brána; B – zdvojená klešťovitá brána; C – odkrytá část hradby s kamennými deskami imitujícími kyklopské zdivo (viditelné z příkopu). Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Třísov
Drda, P. – Rybová, A. 1997: Keltská oppida v centru Boiohaema, Památky archeologické 88/2, 65–123.