Svitávka, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Pravěké a raně středověké hradiště

(2400 př. Kr. až polovina 15. století)

Pohled na pozůstatky věže od východu.

Pohled na pozůstatky věže od východu.

Foto R. Stránská, 2015.

Pravěké a raně středověké hradiště je dokladem dlouhodobě osídlené strategicky významné polohy v Boskovické brázdě. Lokalita byla popsána na počátku 20. století; ve druhé polovině 20. století na ní probíhaly archeologické výzkumy, které zjistily intenzivní pravěké osídlení z pozdní doby kamenné a z doby bronzové, kdy byla celá plocha hradiště opevněna kamenohlinitou hradbou s čelní kamennou zdí. Před opevněním se nacházely do svahu zahloubené terasy s doklady kovoliteckých dílen. Osídlení doby laténské je doloženo pouze fragmenty. V raném středověku byla osídlena vrcholová část, kterou ohrazovala palisáda. Hradiště bylo dále využíváno ve 12. a v první polovině 13. století, později osídlení již zaniklo. Nejmladší fází využití lokality představuje výstavba hradu neznámého jména v polovině 15. století. Zjištěny byly pozůstatky hranolové věže, podsklepeného paláce a části obvodové hradby. Lokalita je dnes částečně zalesněna a v terénu jsou viditelné zbytky věže a pozůstatky zdiva zaniklé kaple sv. Ducha.

Literatura: Procházka 1994; Čižmář 2004; Šimeček 2009.

Navigační bod: N 49°30´33.27“, E 16°36´07.84“.

Vysvětlivky k mapám: A -– val a příkop na západním svahu; B – val a příkop na východním svahu; C – základy hranolové věže; D – pozůstatky zaniklé kaple sv. Ducha. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Svitávka