Řepeč, Tábor, Jihočeský kraj

Pravěké mohylové pohřebiště

(1600–50 př. Kr.)

Jedna z mohyl.

Jedna z mohyl.

Foto D. Dreslerová, 2013.

Mohylník v lese východně od Repče je jedním z největších jihočeských mohylových pohřebišť. Byl zkoumán již od 19. století a poslední průzkum zde v r. 2010 zachytil téměř 70 mohyl. Mohyly byly stavěny ve střední a mladší době bronzové a v době halštatské, další pohřby se vkládaly do starších náspů ještě v době laténské. Mohyly jsou uspořádány v nepravidelných liniích, což je u pravěkých mohylníků neobvyklé – jedním z možných vysvětlení je, že jejich rozmístění sleduje někdejší cestu napříč pohřebištěm. Náspy obvykle skrývají vnitřní kamenný věnec a kamennou konstrukci zasypanou hlinitým či kamenitým pláštěm, pod nímž byly uloženy většinou spálené ostatky. Ve výbavě hrobů se objevily bronzové a železné zbraně, bronzové šperky či ozdoby šatu. Mezi nálezy patří i unikátní předměty jako dvouramenný bronzový sekeromlat z karpatské kotliny.

Literatura: Píč 1898; Dubský 1949; Jiráň a kol. 2008; Menšík a kol. 2010; Chvojka – Michálek 2011; Krištuf 2012.

Navigační bod: N 49°24'12.89", E 14°32'17.49" (vstup na lokalitu).

Vysvětlivky k mapám: A – prostor mezi řadami mohyl, pravděpodobná cesta; 2–69 – mohyly. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Řepeč
Píč, J. L. 1898: Mohyly Bechyňské II, Památky archeologické 18, 1–14.