Přerov, okr. Přerov, Olomoucký kraj

Památník Jednoty bratrské

25. 4. 1554 až r. 1749

Celkový pohled od jihu na Památník Jednoty bratrské.

Celkový pohled od jihu na Památník Jednoty bratrské.

Foto Z. Schenk, 2016.

Lokalita byla objevena díky archeologickému výzkumu provedenému v l. 2012–2013, který potvrdil přesnou lokalizaci budov jednoty bratrské v Přerově. Jejich existence byla známá z dobových vedut města, umístění však zůstávalo předmětem dohadů. V předpolí Tyršova mostu byly odkryty základy dvou staveb, léta zastavěných budovou tělocvičny Sokola. První odhalené základy patřily reliktům základů bratrského sboru (modlitebny), druhou budovou byl bratrský dům se školou. Tyto dvě budovy oddělovala ulička ze štětového kamene. Dle písemných pramenů byl nový sbor jednoty bratrské založen 25. 4. 1554 a v témže roce započala stavba obou budov. V l. 1614–1618 působil v Přerově jako učitel Jan Amos Komenský, který ve městě předtím také studoval. Za dob rekatolizace byly budovy jednoty bratrské transformovány na kostel sv. Marka. Kostel dvakrát vyhořel, po druhém požáru v r. 1749 již nebyl obnoven. Nyní se na místě nachází moderní památník Jednoty bratrské. Veřejnosti je k dispozici také expozice s texty a nákresy archeologických nálezů, umístěná v objektu školy. Původní ulička spojující budovy umožňuje návštěvníkům projít se v místech, kterými kdysi chodíval Jan Amos Komenský či Jan Blahoslav.

Literatura: Lapáček – Mikulík – Schenk 2016; Myslivečková 2018; Schenk – Mikulík 2013.

Navigační bod: N 49°27'24.003", E 17°26'58.498" (Památník Jednoty bratrské).