Praha-Vinoř, Hlavní město Praha

Raně středověké hradiště

(10.–12. století)

Areál hradiště na podzim.

Areál hradiště na podzim.

Foto J. Marounek, 2011.

Podobně jako u jiných opevněných areálů tohoto období sloužilo hradiště ve Vinoři pravděpodobně k ochraně tzv. přemyslovské domény ve středních Čechách. Vzniklo asi v polovině 10. století a zaniklo během 12. století. Jeho opevnění nebylo archeologicky zkoumáno, ale zřejmě jej tvořila dřevohlinitá hradba s čelní kamennou plentou a příkopem. Druhotně doplnilo vlastní hradiště ještě stejným způsobem opevněné předhradí. Podle zlomků lidských kostí, nálezu románské dlaždice i dalších indicií se zdá, že na akropoli vinořského hradiště stál kostel – přítomnost sakrální stavby byla ostatně jedním z typických znaků raně přemyslovských „hradů“. Podle písemných pramenů fungoval v areálu zaniklého hradiště ve vrcholném středověku hospodářský dvůr a v novověku sloužila celá ostrožna jako bažantnice.

Literatura: Sláma 1989, 62–64; Richterová 1997; Lutovský 2001; Daněček 2005.

Navigační bod: N 50°08'02.91", E 14°35'05.54" (vstup od jihu).

Vysvětlivky k mapám: A – akropole; B – pozůstatek hradby; C – předhradí; 1 – novověké ohradní zdi bažantnice; 2 – poloha předpokládaného kostela. Mapové značky viz sekci Ke stažení.