Podmolí, okr. Znojmo, Jihomoravský kraj

Výšinné sídliště a hradiště Šobes, agrárně využívaná oblast

(3800 př. Kr. až 19. století)

Letecký pohled na hradiště.

Letecký pohled na hradiště.

Foto M. Bálek, 2003.

Ostroh Šobes vymezuje z největší části meandr řeky Dyje a má rozlohu 17 ha. Výšinné sídliště či hradiště na ostrohu bylo osídleno v různých obdobích pravěku a raného středověku, přičemž vrchol osídlení spadá do mladší až pozdní doby bronzové. Místo sloužilo jako křižovatka obchodních cest a správní a řemeslné centrum. Na jeho severní straně vznikl mohutný val s dřevohlinitou konstrukcí a minimálně jedním šíjovým příkopem vytesaným do skály. Osídlení doby bronzové na hradišti zaniklo pravděpodobně kvůli rozsáhlému požáru, který dokládají archeologické nálezy. Jako archeologická lokalita bylo místo objeveno v důsledku výstavby vinice v 80. letech 20. století a v r. 2000 byla prozkoumána plocha 150 m2. O 15 let později bylo v nejjižnější části areálu zjištěno 70 zahloubených objektů a kamenných konstrukcí zídek. Dnes se na ploše hradiště nacházejí vinice.

Literatura: Říhovský 1974; Kovárník 1993; Čižmář, Z. 2001, 2004; Čižmář, M. 2004.

Navigační bod: N 48°48‘53.02“, E 15°58‘29.75“.

Vysvětlivky k mapám: A – val s dřevohlinitou konstrukcí a kameny; B, C – příkopy; D – vstupní brána. Mapové značky viz sekci Ke stažení.