Mukov, okr. Teplice, Ústecký kraj

Pravěké hradiště Hradišťany

(1300–800 př. Kr.)

Letecký pohled na hradiště na pozadí Českého středohoří.

Letecký pohled na hradiště na pozadí Českého středohoří.

Foto Z. Smrž, 2013.

Hradiště Hradišťany patří ke specifickému typu opevněných lokalit mladší a pozdní doby bronzové, které pravděpodobně plnily kultovní funkci. Tato hradiště se většinou nacházejí na dominantních kopcích stranou od osídlení a jsou ohrazena valy (původní hradbou) z nasucho kladených kamenů. Dodnes se na Hradišťanech zachovala dvojice valů a relikt studně, snad posvátného významu. V okolí těchto hradišť nebo přímo na nich byly často ukládány depoty bronzových předmětů, a proto jsou spojována také s kovoliteckou výrobou. Vrchol kopce Hradišťany je zajímavý i z přírodního hlediska. Jde o jedno z mála míst v Čechách, na nichž se dochovalo tzv. primární bezlesí – pozůstatek stepní krajiny před vznikem přirozeného lesa po konci doby ledové. Přírodní rezervaci zde založil rod Lobkowiczů již v první polovině 20. století.

Literatura: Šolle 1952; Čtverák a kol. 2003; Smrž 2011.

Navigační bod: N 50°30'35.94", E 13°52'02.65" (vstup od severozápadu).

Vysvětlivky k mapám: A – brána na akropoli; B – brána mezi akropolí a předhradím; C–D – druhotné vstupy do hradiště; E – pozůstatek studny či cisterny. Mapové značky viz sekci Ke stažení.