Lechovice u Pavlova, okr. Šumperk, Olomoucký kraj

Pravěké hradiště Obersko

(1000–500 př. Kr.)

Část valu hradiště Obersko.

Část valu hradiště Obersko.

Foto H. Dehnerová.

Pravěké hradiště Obersko je charakteristické výraznými relikty opevnění, datovanými od pozdní doby bronzové do doby halštatské. Objeveno bylo ve 2. pol. 19. stol., přičemž první archeologický výzkum včetně řezu valem byl proveden v 1. pol. 20. stol. Dále byl na lokalitě prováděn povrchový sběr a na poč. 21. stol. detektorový průzkum, během kterého bylo zjištěno osídlení také severozápadně a jihozápadně od opevněného areálu. Hradiště oválného půdorysu o výměře 2,3 ha se nachází na zalesněném vrcholu nad soutokem řek Třebůvky a Radničky. Z téměř všech stran je obehnáno valem a příkopem, které jsou dnes v terénu nejvíce patrné na severní a severozápadní straně, kde val dosahuje výšky 4–5 m a příkop hloubky až 1 m. Na severním svahu je patrný také vnější val. Moderní technologie, např. letecké laserové skenování, dnes umožňují rozeznat i další útvary, s jen nepatrnými rozdíly v reliéfu.

Literatura: Havelka 1885; Morawek 1931; Dohnal 1988; Čižmář 2004.

Navigační bod: N 49°43‘36.41“, E 16°53‘38.41“ (vrchol kopce).

Vysvětlivky k mapám: A – val; B – příkop; C – vnější val. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Lechovice u Pavlova