Kyjovice, okr. Znojmo, Jihomoravský kraj

Pravěké sídliště a neolitický rondel Těšetice-Kyjovice

(5400–500 př. Kr.)

Pohled na polohu „Sutny“ od západu.

Pohled na polohu „Sutny“ od západu.

Foto A. Čerevková, 2018.

Těšetice-Kyjovice patří k nejvýznamnějším nalezištím moravského pravěku. Díky objevu rondelu – kruhového příkopového areálu – se lokalita stala známou také v zahraničí. Právě těšetický rondel byl totiž prvním komplexně prozkoumaným objektem tohoto typu ve střední Evropě. Systematické odkryvy na pomezí katastrů Těšetic a Kyjovic probíhají již od r. 1956 a trvají dodnes. K nejstarším dokladům zdejšího osídlení patří rozlehlá osada kultury s lineární keramikou (v poloze „Sutny“), stopy zanechali v těchto místech také nositelé kultur s vypíchanou a především moravskou malovanou keramikou – právě z této doby pochází zmíněný rondel. Osídlení pokračovalo také v eneolitu: v r. 2010 byl učiněn zajímavý nález komorového hrobu vysoce postaveného příslušníka kultury se zvoncovitými poháry. V nedaleké poloze „Vinohrady“ bylo objeveno pohřebiště starobronzové únětické kultury a sídliště s pohřebištěm horákovské kultury ze starší doby železné, tj. doby halštatské.

Literatura: Dočkalová – Koštuřík 1996; Kazdová 1996; Lorencová 1975–1976; Podborský 1981; Weber 1985.

Navigační bod: N 48°53'55.6", E 16°07'55.7" (u archeologické základny).

Vysvětlivky k mapám: A – vnitřní palisáda; B – hrotitý příkop přerušený čtyřmi vstupními branami, orientovanými na hlavní světové strany; C – vnější palisáda. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.