Jedomělice, okr. Kladno, Středočeský kraj

Tvrz a zaniklá středověká ves Ostrov

(14.–16. století)

Tvrziště oddělené příkopem od hospodářského dvora.

Tvrziště oddělené příkopem od hospodářského dvora.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Zaniklá středověká ves Ostrov z pozdního středověku až časného novověku tvořila sídelní celek s tvrzí a hospodářským dvorem, a dobře tak znázorňuje ekonomické a společenské vztahy v daném období. Vesnice se skládala z pěti usedlostí, které zahrnovaly trojprostorové domy a hospodářské budovy. Na vyvýšeném místě nad vsí čněla věžovitá tvrz jejího majitele a u ní se rozkládal jeho hospodářský dvůr. Z okolí pocházejí stopy těžby stavebního kamene. Proces zániku vesnice dobře ilustruje asymetrický tvar katastrů okolních vesnic Jedomělice a Pozdeň, které si po zániku Ostrova jeho území rozdělily.

Literatura: Smetánka a kol. 1979; Vytlačil 2006.

Navigační bod: N 50°13'12.02", E 13°55'48.88" (vstup od zaniklého hospodářského dvora).

Vysvětlivky k mapám: A – tvrz; B – hospodářský dvůr; C – vesnice; D – pozůstatky zástavby dvora, pravděpodobně špýcharu; E – příkop mezi tvrzí a dvorem; F – původní cesta; G – pozůstatky budovy zvláštní funkce; H – středověké těžební jámy; K – novověká těžební jáma; 1–5 – parcely usedlostí. Mapové značky viz sekci Ke stažení.