Dolany u Olomouce, okr. Olomouc, Olomoucký kraj

Středověký kartouzský klášter Vallis Josaphat

(80. léta 14. století až rok 1425)

Zřícenina kláštera od severu.

Zřícenina kláštera od severu.

Foto M. Kalábek, 2006.

Unikátní středověký kartuziánský klášter „Vallis Josaphat“ vznikl v druhé polovině 80. let 14. století rozdělením konventu v Tržku u Litomyšle. Zanikl 2. února 1425, kdy byli jeho obyvatelé vyhnáni husity, kteří kartouzu obsadili. Vzhledem ke své krátké existenci nebyl klášter, situovaný ve strategické poloze, nikdy dostavěn. Na lokalitě byl proveden rozsáhlý archeologický průzkum. Dnes je z kláštera patrné až 2 m vysoké obnažené zdivo. Střed kartouzy tvoří jednolodní konventní kostel s pětibokým závěrem presbytáře. Ze severu a jihu přiléhaly k presbytáři dvě kaple. V areálu lze dále rozeznat ambity, kapitulní síň, cely mnichů a hospodářské zázemí kláštera, které tvoří tři terasovité plošiny.

Literatura: Burian 1966; Vrána 2002; Bolina 2004; Unger 2008.

Navigační bod: N 49°39‘10.14“, E 17°20‘10.81“.

Vysvětlivky k mapám: A – klášter; B – Jívovská cesta; C – opevnění s příkopem a valem; D – kostel; E – letner; F – jižní kaple; G – severní kaple; H – kapitulní síň; I – velký ambit; J, L – mnišské cely; K – malý ambit. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Dolany u Olomouce