Žbánov, okr. Vyškov, Jihomoravský kraj

Zaniklá městská lokalita Městisko u Vícova

(13.–14. století)

Severovýchodní úsek obvodové fortifikace, pohled od východu.

Severovýchodní úsek obvodové fortifikace, pohled od východu.

Foto P. Šlézar.

Dochované terénní relikty zaniklé opevněné městské lokality Městisko u Vícova z druhé poloviny 13. století až první poloviny 14. století jsou dokladem trhového centra Lešanského panství v době kolonizace Drahanské vrchoviny. Lokace samostatně ležícího hrazeného města svědčí o plánovaném stabilnějším založení. Trhové funkci odpovídá i nález bronzového lotového závaží; vyloučena není ani souvislost s železnorudnou hornickou činností. První zmínky o lokalitě pocházejí ze 70. let 20. století, souborné vyhodnocení výzkumů proběhlo v r. 2008. Oválný sídlištní areál o výměře cca 3,5 ha je ohrazen zemním opevněním. Vnitřní plocha má pravidelnou dřevohlinitou zástavbu v podobě 17 zahloubených suterénů, destrukcí nadzemních staveb, technických objektů i ohrazených parcel v podobě drobných valů a hrázek. Val je dnes nejmohutnější na severní straně, kde činí jeho šířka 13–15 m, vnější příkop s hrotitým dnem dosahuje šířky až 10,5 m a hloubky 3–4 m.

Literatura: Šlézar – Moš 2004; Bolina – Šlézar 2006; Moš 2007; Doležel 2008.

Navigační bod: N 49°28‘53.34“, E 16°56‘37.86“.

Vysvětlivky k mapám: A – hrazené středověké sídlo v trati Městisko; B – Ježův hrad; C – přilehlé hradiště. Mapové značky viz sekci Ke stažení.