Vysoké Pole, okr. Zlín, Zlínský kraj

Pravěké a raně středověké hradiště Klášťov

(kolem 900 př. Kr., 8. století až přelom 9. a 10. století)

Pohled na hradiště z jihu.

Pohled na hradiště z jihu.

Foto J. Janál, 2012.

Pravěké a raně středověké hradiště Klášťov je nevýše položeným pozůstatkem opevnění tohoto typu na Moravě. Depoty železných předmětů objevené na hradišti jsou významné nejen v regionu, ale i v rámci střední Evropy. Hradiště bylo objeveno na konci 19. století. Archeologické výzkumy, započaté ve 40. a 50. letech 20. století, prokázaly vybudování opevnění na přelomu doby bronzové a halštatské. Doložena byla také funkce hradiště jako významného opevněného centra ve velkomoravském období. Vnitřní plocha o rozloze 2,1 ha je chráněna kamenným valem o výšce až 3 m. V jihovýchodní části hradiště se nachází asi 3 m hluboká prohlubeň o průměru 4 m, interpretovaná jako cisterna. Areál je významný objevem až desítek železných depotů o stovkách kusů převážně zemědělských a řemeslnických nástrojů, jež naznačují využití areálu jako kultovního místa starých Slovanů a také důležitého opevněného centra jižního Valašska.

Literatura: Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002; Čižmář 2004; Parma 2007; Geisler – Kohoutek 2014.

Navigační bod: N 49°12‘22.39“, E 17°56‘37.28“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Vysoké Pole