Staré Město u Bruntálu, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

(středověk, novověk)

Letecký snímek kostela Neposkvrněného početí Panny Marie od jihu v průběhu archeologického výzkumu.

Letecký snímek kostela Neposkvrněného početí Panny Marie od jihu v průběhu archeologického výzkumu.

Foto T. Ott, 2011.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je v jádru pozdně románským kostelem, který ve 13. stol. sloužil jako duchovní centrum okolních hornických osad a na ně navázaného osídlení. Oválný areál kostela s gotickým presbytářem, mladší (patrně raně barokní) věží a klasicistní lodí vymezuje kamenná ohradní zeď, před níž je situován příkop. Na základě výsledků archeologických výzkumů se zdá, že takto vymezený areál sloužil i k pohřbívání, ale nelze vyloučit ani jeho refugiální funkci. Nejstarší podobu staroměstského kostela (z 2. čtvrtiny 13. stol.) lze pravděpodobně rekonstruovat jako poměrně velkou, nejspíše trojlodní, pozdně románskou baziliku, na východě ukončenou snad trojicí pyramidálně seskupených apsid. Dnešní podoba kostela je výsledkem klasicistní přestavby z 80. let 18. stol.

Literatura: Thannabaur 1925; Weinelt 1937; Samek 1994; Prix 1991, 1999; Kohoutek – Militký 2003; Kohoutek 2004; Wihoda 2007; Zezula – Kiecoň 2014.

Navigační bod: N 50°00‘19.08“, E 17°26‘23.40“.