Nymburk, okr. Nymburk, Středočeský kraj

Muzeum nad pravěkou mohylou

(3800–3400 př. Kr.)

Stavba nad pravěkou mohylou, v pozadí kostel sv. Jiljí.

Stavba nad pravěkou mohylou, v pozadí kostel sv. Jiljí.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Muzeum v centru Nymburka, otevřené v r. 2013, prezentuje unikátní formou mimořádný pravěký hrob přímo v místě jeho nálezu (in situ). Pohřeb muže v kamenné komoře s vnitřní dřevěnou konstrukcí původně pravděpodobně překrývala mohyla, z níž se dochovaly jen drobné kameny a zbytky hliněného náspu. Hrob je datován podle několika keramických střepů do eneolitické kultury nálevkovitých pohárů, což potvrzuje i radiokarbonové datování vzorku z kosti pohřbeného. Ačkoliv nebyla v hrobě nalezena téměř žádná výbava, samotná mohutnost hrobové komory svědčí o významném postavení pohřbeného muže. Právě eneolit je obdobím, kdy společenská role mužů rostla a kdy se objevují první případy nákladných hrobů významných jedinců, tzv. velkých mužů (náčelníků).

Literatura: Motyková 1998, 2013a, 2013b.

Navigační bod: N 50°11'11.47", E 15°02'39.00" (u mohyly).

Vysvětlivky k mapám: Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Nymburk
Motyková, K. 1998: Mohyla z pozdní doby kamenné zůstane v Nymburce zachována, Vlastivědný zpravodaj Polabí 32, 6–26.