Náměšť na Hané, okr. Olomouc, Olomoucký kraj

Pravěké hradiště Rmíz

(3800–3100 př. Kr.)

Čtvrté pásmo opevnění na západní straně.

Čtvrté pásmo opevnění na západní straně.

Foto H. Dehnerová.

Hradiště Rmíz patrně představovalo důležité společenské a mocenské centrum regionu v období eneolitu. Je charakteristické rozsáhlým a technicky vyspělým systémem opevnění a pocházejí z něj nálezy významné pro pochopení historického vývoje střední Moravy v daném období. Hradiště bylo objeveno ve 2. pol. 19. století a až do konce 20. století bylo intenzivně archeologicky zkoumáno. Nálezy patří ojediněle mladší fázi kultury s moravskou malovanou keramikou, ale podstatná část opevnění byla vybudována ve starém eneolitu. V halštatském období byla vystavěna dřevěná hradba komorové konstrukce a areál byl dále využíván i v laténu, náhodně ve středověku i novověku. Hradiště o rozloze 17,5 ha je tvořeno akropolí (cca 6,5 ha), která je obehnána valem s předsunutým příkopem, přičemž na severní straně ostrožny pak opevnění tvoří tři pásy příkopů a valů (převýšení valu oproti příkopu se pohybuje od 0,9 do 2,7 m), dodnes patrných v terénu.

Literatura: Houdek 1884; Skutil 1956; Čižmář 2004; Šmíd 2007; Martínek a kol. 2013.

Navigační bod: N 49°35‘27.99“, E 17°01‘01.49“ (vrchol kopce, kóta 368).

Vysvětlivky k mapám: 1, 2 – mohylová pohřebiště; A – akropole; B – příkop; C – první pásmo opevnění; D – druhé pásmo opevnění; E – třetí pásmo opevnění. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Náměšť na Hané