Libice nad Cidlinou, okr. Nymburk, Středočeský kraj

Raně středověké hradiště

(9.–11. století)

Akropole hradiště od východu.

Akropole hradiště od východu.

Foto J. Mařík, 2014.

Hradiště na soutoku Labe a Cidliny je jedním z významných míst českých raně středověkých dějin. Nejstarší doklady zdejšího osídlení jsou datovány již do mladší doby bronzové, nicméně nejdůležitějším historickým obdobím byla pro Libici druhá polovina 10. století, kdy hradišti vládl rod Slavníkovců. Písemné prameny naznačují příbuzenské vazby Slavníkovců k rodu saských vévodů, pozdějších římských králů a císařů. Kolem r. 955 se na Libici narodil druhý pražský biskup a zemský patron sv. Vojtěch. V době slavníkovské vlády byl na akropoli hradiště postaven kostel podle vzoru tzv. saské otonské architektury. Vyvraždění rodu Slavníkovců v r. 995 nezanechalo v archeologických nálezech výraznější stopu a hradiště si podrželo postavení správního centra až do poloviny 12. století. Opevněný areál se nachází na pozůstatcích říční terasy obklopené nivou. Z původní dřevohlinité hradby s kamennou plentou se dochoval pouze malý úsek na akropoli hradiště, která je v současnosti národní kulturní památkou. Na předhradí se nachází centrum dnešní obce. Libické hradiště patří mezi dlouhodobě archeologicky sledované lokality – sondy archeologického výzkumu dnes pokrývají přibližně 5 % plochy opevněného areálu a řadí jej mezi nejlépe prozkoumaná raně středověká centra u nás.

Literatura: Princová – Mařík 2006; Mařík 2009.

Navigační bod: N 50°07'37.66", E 15°10'26.39" (vstup na akropoli).

Vysvětlivky k mapám: A – akropole; B – předhradí; C, F – zázemí hradiště se sídlištními a hrobovými nálezy; D – zázemí hradiště s hrobovými nálezy; E – další sídlištní nálezy; G – fara, poblíž místa zázračného uzdravení sv. Vojtěcha; H – Pamětní síň s archeologickou expozicí na obecním úřadě; J – pozůstatek hradby. Mapové značky viz sekci Ke stažení.