Kněždub, okr. Hodonín, Jihomoravský kraj

Pravěké hradiště Šumárník

(1450 až počátek 6. století př. Kr.)

Pohled na val a vnitřní plochu hradiště.

Pohled na val a vnitřní plochu hradiště.

Foto F. Kostrouch, 2014.

Pravěké hradiště Šumárník ze starší a střední doby bronzové leželo ve strategické poloze na trase dálkového obchodu. Objeveno bylo již v 1. pol. 19. stol., kdy bylo mylně datováno do středověku. Až díky archeologickým výzkumům provedeným ve 2. pol. 20. stol., plošnému odkryvu a řezům valem, bylo přiřazeno době bronzové a halštatské. Ohrazená část hradiště kopíruje vzhled kopce a zaujímá plochu 2,2 ha. Opevnění tvoří 2 m vysoký val, který je v severovýchodní části zdvojen. V jihovýchodní části se nachází prohlubeň interpretovaná jako pozůstatek cisterny. Na kopci je dnes umístěna expozice dřevěných soch představujících dávné obyvatele hradiště a rekonstrukce strážní věže.

Literatura: Dohnal 2003; Sklenář – Sklenářová – Slabina 2002; Čižmář 2004.

Navigační bod: N 48°51‘59.50“, E 17°23‘40.98“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Kněždub