Dřevohostice, okr. Přerov, Olomoucký kraj

Pravěký mohylník

(2800–100 př. Kr.)

Průzkum v okolí mohyly 8 v rámci projektu v l. 2011–2013.

Průzkum v okolí mohyly 8 v rámci projektu v l. 2011–2013.

Foto J. Peška.

Největší zachovalé mohylové pohřebiště z konce eneolitu na území ČR bylo objeveno na konci 19. století. V té době bylo na mohylníku prozkoumáno 11 mohyl s kostrovými pohřby. Na počátku 20. století k nim přibylo dalších 21; celkový dnešní počet je tedy 32 mohyl, přičemž 7 jich náleží kultuře zvoncovitých pohárů a 14 náleží ke kultuře se šňůrovou keramikou (zbývající jsou bez datace). Mohyly, dnes viditelné ve skupinkách i samostatně, jsou v průměru 6–15 m široké a 0,5–1 m vysoké, s typickým kuželovitým porušením náspu jako dokladem starých archeologických výzkumů. Pohřby byly uloženy v hrobových jamách ve skrčené poloze, s přídavky typické keramiky, kamenné broušené industrie a štípané kamenné industrie.

Literatura: Peška – Plaček 2002; Peška 2013; Peška a kol. 2014.

Navigační bod: N 49°27‘03.68“, E 17°35‘46.04“ (střed lokality).