Drahoňův Újezd, okr. Rokycany, Plzeňský kraj

Zaniklá středověká a časně novověká ves Rovný

(14.–17. století)

Hráz rybníka, vlevo pod hrází zaniklá tvrz.

Hráz rybníka, vlevo pod hrází zaniklá tvrz.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Zaniklá ves Rovný představuje jeden z nejlépe dochovaných sídlištních celků z pozdního středověku a raného novověku. Skládala se z osmi usedlostí, tvrze, hospodářského dvora a jednoho či dvou mlýnů. Její součástí byla také kaskáda čtyř rybníků, které zadržovaly nedostatkovou vodu a tvořily obranný prvek v předpolí tvrze. Ves vznikla kolem poloviny 14. století a zničena byla v období husitských válek (její poslední známý majitel je uváděn jako obránce Plzně v l. 1433–1434). Dále se v písemných pramenech objevuje jen mlýn, a to až do 16. století, kdy byla ves obnovena. Její definitivní zánik je spojen s dobou třicetileté války. Obě části vsi – středověká i novověká – jsou v terénu dobře patrné a lze tak studovat odlišnosti v uspořádání usedlostí a jejich konstrukčních řešeních.

Literatura: Anderle – Švábek 1992; Novák – Vařeka 2012; Vařeka 2014.

Navigační bod: N 49°50'48.49", E 13° 42'58.77" (hráz rybníka nad tvrzí).

Vysvětlivky k mapám: A – pozůstatky středověkých usedlostí; B – pozůstatky novověkých usedlostí; C – mlýn(y); D – tvrz; E – hospodářský dvůr; F – těžební jámy a obvaly; G – milířiště; H – pozůstatky pecí na pražení rudy?; I – příkop a val vymezující novověkou luční enklávu; J – úvozové cesty; K – plužiny; L – lom; M – hráz protrženého rybníka; N – náhon. Mapové značky viz sekci Ke stažení.