Doubravčice, okr. Kolín, Středočeský kraj

Pravěké a raně středověké hradiště, středověký hrádek Šember

(600–400 př. Kr., 8. století, 14.–15. století)

Pravěký a raně středověký val s příkopem.

Pravěký a raně středověký val s příkopem.

Photo J. Mařík, 2014.

Pravěké hradiště v poloze Staré (Pusté) Zámky se stalo v 8. století jedním z nejstarších raně středověkých opevněných center v Čechách a spolu s dalšími lokalitami (Klučov, Tismice, Přistoupim, Poříčany, Kounice) tvořilo výraznou skupinu hradišť ve východní části středních Čech. Nejlépe dochovanou částí hradiště je dvojice příkopů a valů z doby halštatské a raného středověku. Další, výrazně menší terénní relikty, které protínají akropoli, byly původně rovněž považovány za valy, avšak pravděpodobně jde o pozůstatky mezí vrcholně středověkých či novověkých polí. Ve 14. století oddělil severní výběžek akropole mohutný příkop chránící hrádek Šember, který zanikl v průběhu husitských válek. Z hrádku se dochovala pouze část zdi z nasucho kladených kamenů a na západní straně stopy sklepů.

Literatura: Profantová 1998.

Navigační bod: N 50°00'54.12", E 14°48'25.77" (rozcestí „Dolánka“ pod východní stranou hradiště); N 50°00'48.55", E 14°48'08.66" (vstup od západu).

Vysvětlivky k mapám: A – raně středověký příkop a val; B – halštatský příkop a val; C – halštatský val či mladší mez pole; D–E, G – valy (nedatovány) či meze polí; F, H – raně středověké valy či meze polí; J – šíjový příkop mezi hrádkem Šemberem a akropolí hradiště; K – hrádek Šember. Mapové značky viz sekci Ke stažení.