Březí u Říčan, okr. Praha-východ, Středočeský kraj

Pravěké hradiště

(700–400 př. Kr.)

Vnitřní val hradiště.

Vnitřní val hradiště.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Hradiště severně od Březí patří ke skupině menších hradišť doby halštatské. Je umístěno v typické poloze na ostrožně nad říčkou Výmolou. Ostrožnu přehrazuje dvojice valů (pozůstatků hradby) a příkopů, další ohrazení se mohlo nacházet i po obvodu lokality. Obdobně byla hradiště situována a opevňována i v jiných obdobích pravěku. Podle nálezů propálené hlíny a přepálených kamenů se zdá, že opevnění u Březí zaniklo požárem. Jako většina halštatských hradišť je považováno za sídlo vyšší společenské vrstvy – sociální diferenciace je pro toto období doložena jak opevněnými lokalitami, tak bohatými hroby některých jedinců.

Literatura: Kudrnáč 1962.

Navigační bod: N 50°01'19.69", E 14°41'58.76" (vstup od jihovýchodu).

Vysvětlivky k mapám: A – vnější val s příkopem; B – vnitřní val s příkopem; C – terénní hrana, od které míří svahy ostrožny prudce dolů; D – terasový schod kolem plošiny, pravděpodobně pozůstatek příkopu; E–F – průběh zaměřených profilů terénních tvarů. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Březí u Říčan
Kudrnáč, J. 1962: Halštatské hradiště u Březí, okres Praha‐východ, Archeologické rozhledy 14/4, 470–475.